Osobní údaje

Zásady zpracování osobních údajů

V tomto dokumentu, který pojednává o zásadách zpracování osobních údajů, naleznete informace o zpracování osobních údajů společností SFM Liberec, s.r.o., IČO: 445 68 118, se sídlem Jeronýmova 570/22, Liberec VII – Horní Růžodol, PSČ: 460 07, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 2155, (dále jako „SFM Liberec“) v souvislosti s používáním webových stránek www.sportparkliberec.cz a www.homecreditarena.cz.

 

1. Základní pojmy

 • V úvodu bychom Vás rádi informovali o některých základních pojmech, se kterými pracuje tato informace a které jsou definovány také v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 94/46/ES („GDPR“).

 

 • Osobními údaji“ jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Jde o osobu, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, IČO, lokační údaje, síťový identifikátor).

 

 • Subjekt údajů“ je konkrétní osoba, o jejíž osobní údaje v daném případě jde.

 

 • Zpracováním“ je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji (např. zaznamenání, uspořádání, uložení atd.)

 

 • Správcem“ je osoba, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

 

 • Zpracovatelem“ je osoba, která zpracovává osobní údaje pro správce.

 

 • Příjemcem“ je osoba, které byly osobní údaje poskytnuty.

 

 • Souhlasem“ subjektu údajů je jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává své svolení ke zpracování svých osobních údajů.

 

 • Webovými stránkami“ webové stránky www.sportparkliberec.cz ahomecreditarena.cz.

 

 • Rezervačním systémem“ je rezervační systém na webové stránce www.onlinememberpro.cz/EMA_arenaliberec.

 

2. Účely a právní základ zpracování osobních údajů

 • Vaše osobní údaje zpracovává společnost SFM Liberec pro následující účely a na následujících právních základech:

 

 • pro účely registrace uživatelského účtu v Rezervačním systému;
 • pro účely vyřízení rezervace sportoviště učiněné prostřednictvím Rezervačního systému;
 • pro účely, ke kterým jste společnosti SFM Liberec udělili dobrovolný souhlas a na základě tohoto souhlasu (pokud takový souhlas udělíte), zejména na základě souhlasu pro účely zasílání personalizovaných marketingových (obchodních) sdělení společnosti SFM Liberec (např. informace o akcích, událostech a speciálních nabídkách)
 • pro účely vyřízení podnětů zaslaných do tzv. „Knihy přání“ prostřednictvím Webových stránek;
 • pro účely plnění právních povinností vyplývajících z právních předpisů (např. prokázání souhlasu);
 • pro účely vymáhání nebo obhajoby právních nároků společnosti SFM Liberec na základě oprávněného zájmu společností na ochraně jejich práv.

 

 • V případě registrace uživatelského účtu v Rezervačním systému je poskytnutí Vašich údajů nezbytné pro účel zpracování osobních údajů pro provedení registrace uživatelského účtu. V případě vytvoření rezervace sportoviště v Rezervačním systému je poskytnutí Vašich údajů nezbytné pro účel zpracování osobních údajů pro vyřízení rezervace sportoviště. V případě podnětů zaslaných do tzv. „Knihy přání“ prostřednictvím Webových stránek je poskytnutí Vašich údajů nezbytné pro vyřízení Vašeho podnětu.

 

 • Jedná-li se o zasílání personalizovaných marketingových (obchodních) sdělení je zapotřebí Vašeho souhlasu. Poskytnutí souhlasu je zcela dobrovolné. Souhlas udělíte zakliknutím políčka s textem „Souhlasím se zasíláním personalizovaných marketingových sdělení SFM.“ (či políčka s textem s obdobným významem) v příslušném internetovém formuláři při registraci uživatelského účtu v Rezervačním systému nebo při odesílání podnětu do tzv. „Knihy přání“ prostřednictvím Webových stránek. Pokud nebude v online formuláři políčko zakliknuto, nebude souhlas udělen a společnost SFM Liberec nebude pro účely zasílání obchodních sdělení Vaše osobní údaje zpracovávat.

 

 • Udělení souhlasu je zcela dobrovolné a souhlas může být kdykoliv odvolán, a to zasláním informace na e‑mailovou adresu info@homecreditarena.cz nebo proklikem na odkaz v každé jednotlivé zprávě, případně jiným způsobem uvedeným v konkrétní zprávě. S odmítnutím udělení souhlasu nebo s odvoláním souhlasu nejsou spojeny žádné finanční ani jiné sankce či jiné negativní důsledky pro Zákazníka.

 

 • Cílem společnosti

 

 • Vaše osobní údaje budou zpracovávány také pro účely plnění právních povinností vyplývajících z právních předpisů, a to pro účely prokázání uděleného souhlasu.

 

3. Kontaktní údaje

 • V záležitostech, které se týkají zpracování osobních údajů se na společnost SFM Liberec můžete obracet prostřednictvím následujících kontaktů:

email: info@homecreditarena.cz

 

kontaktní adresa: Jeronýmova 570/22, Liberec VII-Horní Růžodol, 460 07 Liberec

 

4. Kategorie osobních údajů

 • Za účely stanovenými v článku 2 zpracovává společnost SFM Liberec zejména následující údaje:
 1. identifikační údaje (jméno, příjmení);

 

 

 

 1. další údaje, které nám sdělíte prostřednictvím Webových stránek a/nebo Rezervačního systému.

 

5. Doba zpracování

 • Vaše údaje budou zpracovávány:

 

 1. pro účely plnění práv a povinností z rezervace sportoviště prostřednictvím Rezervačního systému po dobu dvou let po uplynutí promlčecí doby všech nároků, které vznikly nebo by mohly vzniknout v souvislosti s rezervací;

 

 1. pro účely registrace uživatelského účtu v Rezervačním systému po dobu existence uživatelského účtu, nejdéle však po dobu 1 roku od poslední aktivity na uživatelském účtu;

 

 1. pro účely plnění právních povinností po dobu nezbytnou dle příslušeného právního předpisu, který společnosti SFM Liberec povinnost ukládá;

 

 1. pro účely obhajoby právních nároků společnosti SFM Liberec nejméně po dobu jednoho roku od skončení promlčecí doby těchto nároků;

 

 1. pro účely zasílání personalizovaných marketingových (obchodních) sdělení společnosti SFM Liberec na základě Vašeho dobrovolného souhlasu po dobu, na kterou byl souhlas udělen;

 

vždy však nejdéle po dobu, po kterou je tyto údaje možné zpracovávat v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.

 

 • V případě, že odvoláte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, budou údaje zpracovány do doby, než bude souhlas odvolán (odvoláním souhlasu není dotčeno zpracování, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu).

 

6. Zdroj údajů

 • Osobní údaje získává společnost SFM Liberec od Vás, např. při jejich uvedení v příslušném formuláři na Webové stránce při registraci účtu nebo při jejich uvedení při rezervaci sportoviště v Rezervačním systému. Dále pak může společnost SFM Liberec získat osobní údaje jiným způsobem v souvislosti se zpracováním Vámi poskytnutých údajů.

 

7. Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

 • Vámi poskytnuté osobní údaje mohou být dále předány/zpřístupněny jiným příjemcům. Jedná se např. o smluvní partnery společnosti SFM Liberec (poskytovatelé IT služeb, příp. poskytovatelé daňových, právních či jiných služeb apod.), dále se může jednat o orgány veřejné moci (úřady, soudy, orgány činné v trestním řízení) a další. Osobní údaje poskytnuté na základě Vašeho souhlasu se zasíláním personalizovaných marketingových (obchodních) sdělení budou poskytnuty společnosti ECOMAIL.CZ, s.r.o., IČO: 027 62 943, se sídlem Na Zderaze 1275/15, Nové Město, 120 00 Praha 2, která pro společnost SFM Liberec zasílání personalizovaných marketingových (obchodních) sdělení zajišťuje.

 

8. Práva subjektů údajů

  • Společnost SFM Liberec zpracovává osobní údaje ve vztahu k subjektu údajů korektně a zákonným a transparentním způsobem. Údaje jsou shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely. Zároveň dbá na to, aby osobní údaje byly přesné a v případě potřeby aktualizované, přičemž přijal veškerá rozumná opatření, aby osobní údaje, které jsou nepřesné s přihlédnutím k účelům, pro které se zpracovávají, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny.

 

 • Subjekt údajů může od správce požadovat informace a přístup k osobním údajům v souladu s články 13 a 14 GDPR, jedná se zejména o právo požadovat:
 1. totožnost a konkrétní údaje správce,
 2. sdělení účelů zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny,
 3. přístup k osobním údajům,
 4. opravu, výmaz či omezení zpracování osobních údajů,
 5. ukončení zpracování osobních údajů.

 

 • Subjekt údajů může dále vznášet námitky proti zpracování. Pokud je zpracování založeno na souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR) má subjekt údajů právo odvolat souhlas ke zpracování osobních údajů, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

 

 • V případě, že se domníváte, že Vaše údaje jsou společností SFM Liberec zpracovávány v rozporu s právními předpisy, můžete podat stížnost u dozorového úřadu – Úřad pro ochranu osobních údajů. V zájmu co nejrychlejšího sjednání nápravy doporučujeme ovšem nejprve kontaktovat přímo společnost SFM Liberec.

 

 • V případě jakýchkoli dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů či pokud si přejete své osobní údaje aktualizovat či opravit, případně pokud chcete požádat o jejich výmaz či omezení zpracování anebo pokud chcete uplatnit námitku proti zpracování, obraťte se prosím na společnost SFM Liberec prostřednictvím kontaktů uvedených v čl. 3.

 

9. Ochrana osobních údajů

  • Společnosti SFM Liberec záleží na ochraně práv subjektů údajů a řádném zabezpečení osobních údajů, proto při zpracování osobních údajů dbá na to, aby prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření zajistil co nejvyšší možnou úroveň zabezpečení odpovídající možným rizikům příslušného zpracování.